Personvernerklæring for Bertel O. Steen Defence & Security

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Daglig leder i Bertel O. Steen Defence & Security er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Bertel O. Steen Defence & Security.

Behandlingsansvarlig

Det er Bertel O. Steen Defence & Security som bestemmer formålet med all behandling av personopplysninger som foretas i Bertel O. Steen Defence & Security og hvilke midler som skal benyttes. Av den grunn skal Bertel O. Steen Defence & Security anses som behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som følger nedenfor. 

Vår behandling av personopplysninger

Bertel O. Steen Defence & Security behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger som ledd i kundeadministrasjon

For å kunne oppfylle avtaler med våre kunder vil det være nødvendig for oss å behandle blant annet navn, kontaktinformasjon, representant og e-post. Videre vil det være påkrevd av oss å utlevere ansatteopplysinger i forbindelse med tilbud, der sikkerhetsklarering er nødvendig.

  • Behandling av personopplysninger som ledd i leverandøradministrasjon

For å kunne oppfylle avtaler med våre leverandører vil det være nødvendig for oss å behandle blant annet navn, kontaktinformasjon og e-post. Videre vil det være påkrevd av oss å utlevere ansatteopplysinger i forbindelse med forespørsler og bestillinger, der sikkerhetsklarering er nødvendig.

  • Behandling av personopplysninger i markedsføringsøyemed

I likhet med de fleste andre virksomheter, har vi en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester. Dersom vi har et eksisterende kundeforhold til deg vil vi sende deg relevant informasjon knyttet til våre tjenester. Dette kan eksempelvis være utsendelse av invitasjon til arrangementer, informasjon om aktuelle produkter og nyhetsbrev. I den sammenheng vil vi behandle kontakt- og deltagerinformasjon. Markedsføring utover dette vil være basert på ditt eventuelle samtykke.

  • Behandling av personopplysninger som ledd i kontrolltiltak

For å forhindre adgang for uvedkommende og beskytte Bertel O. Steen Defence & Securitys verdier, har vi installert utendørskameraovervåkning på våre lokaler. Loggen fra overvåkningssystemet kan under visse forutsetninger brukes til å undersøke/oppklare sikkerhetsbrudd på våre lokaler.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandlinger av personopplysninger i forbindelse med kunde- og leverandøradministrasjon er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, nemlig at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med sikkerhetsklareringer overfor våre kunder og leverandører, er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c, nemlig at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss som behandlingsansvarlig, herunder forskrift om personellsikkerhet. 

Det rettslige grunnlaget for de øvrige behandlinger av personopplysninger som nevnt ovenfor er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger. 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare regnskapsbilag i fem år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter, med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Bertel O. Steen Defence & Security inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Bertel O. Steen Defence & Security lagres på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til oss her.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.